Committee

Organizing Committee

 • Masahiko Tani (Univ. Fukui): Chair
 • Chiko Otani (Riken): Co-chair
 • Hironori Takahashi (Hamamatsu Photonics K.K.): Co-chair
 • Masaya Nagai (Osaka Univ.): Program Chair
 • Makoto Nakajima (Osaka Univ.): Treasury

Local Organizing Committee

 • Yoshinori Tatematsu (Univ. Fukui): LOC Chair
 • Seitaro Mitsudo (Univ. Fukui)
 • Takashi Furuya (Univ. Fukui)
 • Hideaki Kitahara (Univ. Fukui)

Program Committee

 • Masaya Nagai (Osaka Univ.): Program Chair
 • Katsuhiro Ajito (IPUT Osaka)
 • Masayuki Fujita (Osaka Univ.)
 • Hiroshi Hamada (NTT DOCOMO, INC. )
 • Toshiaki Hattori (Univ. Tsukuba)
 • Shinichirou Hayashi (NICT)
 • Hiromichi Hoshina (Riken)
 • Atsushi Kanno (Nagoya Inst. Tech. )
 • Ikufumi Katayama (Yokohama Natl. Univ.)
 • Hiroaki Minamide (Riken)
 • Fumiaki Miyamaru (Shinshu Univ.)
 • Katsuhiko Miyamoto (Chiba Univ.)
 • Yasuaki Monnai (Keio Univ.)
 • Makoto Nakajima (Osaka Univ.)
 • Yousuke Nishida (ROHM Co., Ltd. )
 • Yuichi Ogawa (Kyoto Univ.)
 • Seigo Ohno (Tohoku Univ.)
 • Harumi Sato (Kobe Univ.)
 • Akira Satou (Tohoku Univ.)
 • Norihiko Sekine (NICT)
 • Watanabe Shinichi (Keio Univ.)
 • Keiichiro Shiraga (Kyoto Univ.)
 • Koji Suizu (Chiba Inst. Tech.)
 • Safumi Suzuki (Tokyo Inst. Tech. )
 • Daichi Suzuki (AIST)
 • Yuma Takida (RIKEN)
 • Masahiko Tani (Univ. Fukui)
 • Masaaki Tsubouchi (QST)
 • Issei Watanabe (NICT)